Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

twig
19:28
19:19
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viasambaanka sambaanka

June 01 2017

twig
22:54
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasambaanka sambaanka

May 29 2017

20:12
twig
20:12
Reposted fromthetemple thetemple
twig
20:10
twig
20:10
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viathetemple thetemple
twig
20:09
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viasambaanka sambaanka
twig
20:09
-Jak mogę pracować w nocy przez dwanaście godzin, wyspać się, umyć, zjeść, dojechać i wrócić z pracy, odebrać pranie, zapłacić czynsz i za gaz, zmienić opony, załatwić wszystkie te drobne sprawy i jeszcze uczyć się do egzaminu? -- zapytałem jednego z instruktorów w sali ćwiczeń. 
-Zrezygnuj ze snu -- poradził. 
Spojrzałem na niego. Nie robił sobie jaj. Ten cholerny głupiec mówił zupełnie poważnie. 
— Charles Bukowski - Listonosz
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasambaanka sambaanka
twig
19:16


Happy Mother’s Day!

May 10 2017

twig
19:22
Reposted fromcarfreitag carfreitag viacziczi cziczi

May 08 2017

twig
21:02
1467 ae94
monday
Reposted frommomost momost viathetemple thetemple
twig
20:17
Reposted fromthetemple thetemple
twig
17:11
17:05
5979 f6ed 500
Reposted fromallasha allasha viathetemple thetemple
twig
17:04
2925 3e01
Reposted fromlyder lyder viathetemple thetemple
twig
17:02
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów.  Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
twig
17:02
9733 b262
Come down like a lady!
Reposted fromckisback ckisback viasambaanka sambaanka
twig
16:56

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viasambaanka sambaanka
16:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl