Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

twig
21:42
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacziczi cziczi
twig
21:41
3531 714e
Reposted fromretro-girl retro-girl viacziczi cziczi
twig
21:40
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
twig
21:38
Reposted frombluuu bluuu viacziczi cziczi
twig
21:38
twig
21:22
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viasambaanka sambaanka
twig
21:22
4436 4632
Reposted fromdeszcz deszcz viasambaanka sambaanka
twig
21:19
Reposted fromFlau Flau viasambaanka sambaanka

November 21 2017

twig
22:17
1622 8c66
Reposted fromoutoflove outoflove viasambaanka sambaanka
twig
22:15

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
twig
22:13
twig
22:06
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacziczi cziczi
twig
22:06
8350 cf7b
Reposted fromfuckoffanddie fuckoffanddie viacziczi cziczi
twig
21:57
1281 6ecb
Reposted fromkotowate kotowate viasatyra satyra
21:53
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viacziczi cziczi
twig
21:52
8440 c577
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacziczi cziczi
twig
21:51

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
twig
21:50
5098 f942
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaro-koko ro-koko
twig
21:48
0748 0589
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viaro-koko ro-koko
twig
21:48
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viaro-koko ro-koko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl