Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

twig
19:22
Reposted fromcarfreitag carfreitag viacziczi cziczi

May 08 2017

twig
21:02
1467 ae94
monday
Reposted frommomost momost viathetemple thetemple
twig
20:17
Reposted fromthetemple thetemple
twig
17:11
17:05
5979 f6ed 500
Reposted fromallasha allasha viathetemple thetemple
twig
17:04
2925 3e01
Reposted fromlyder lyder viathetemple thetemple
twig
17:02
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów.  Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
twig
17:02
9733 b262
Come down like a lady!
Reposted fromckisback ckisback viasambaanka sambaanka
twig
16:56

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viasambaanka sambaanka
16:55
twig
16:52
Czy boisz się zakochać? Bardzo.
Boję się rozczarowania. Boję się bycia kochaną. Boję się, że to mnie przerośnie. Boję się, że się zawiodę. Boję się miłości i tej całej szopki wokół niej. Boję się, że czasem to za dużo, a czasem za mało. Boję się, że ta miłość nie będzie właśnie tą miłością. Boję się, że to mnie zabije. Miłość to nie błahostka, to coś więcej niż kochać i być kochanym.
— Słowem w sedno
Reposted fromtouchthesky touchthesky viacziczi cziczi
twig
16:47
9268 cf66 500
proste
Reposted fromkajecikowo kajecikowo viacziczi cziczi

April 15 2017

twig
19:08
twig
19:03

April 10 2017

twig
18:42
twig
18:41
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viasambaanka sambaanka

April 01 2017

08:52
twig
08:52
Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać.
— borszewicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasambaanka sambaanka
twig
08:52
5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal viasambaanka sambaanka

March 29 2017

twig
19:19
6863 3415
Reposted fromskulllife skulllife viasambaanka sambaanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl