Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2019

twig
18:27
9141 3422 500
Reposted frominto-black into-black viasambaanka sambaanka
twig
18:26
2675 afb4
Reposted fromlove-winter love-winter viasambaanka sambaanka
twig
18:26
6677 5d04 500
Reposted fromverronique verronique viathetemple thetemple
twig
18:26
twig
18:26


let me warm you up
twig
18:25
Reposted fromtgs tgs viasatyra satyra
twig
18:23
2426 5353 500
It's the first photograph ever taken of the backside of the Moon, taken October 7th, 1959. And here's the story how it was made.
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viasatyra satyra
twig
18:21

August 20 2019

twig
20:02
1364 c60c 500
Reposted fromthetemple thetemple
20:01
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viasatyra satyra
twig
20:00
1997 5b98 500
Reposted frompiehus piehus viasambaanka sambaanka
twig
20:00
0212 ea3a
Reposted frommoai moai viasambaanka sambaanka
twig
20:00
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viasambaanka sambaanka
twig
19:59
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasambaanka sambaanka

August 10 2019

twig
16:39
5809 b6e4
Reposted frompunisher punisher viathetemple thetemple

July 30 2019

twig
21:58
8158 422e
Reposted fromretro-girl retro-girl viasambaanka sambaanka
twig
21:53
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasambaanka sambaanka
twig
21:42
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viasambaanka sambaanka
twig
21:05
2742 263b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viasatyra satyra
twig
20:04
3124 42be 500
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl