Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

twig
19:09
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaro-koko ro-koko
19:08
9507 dc32 500

positive-memes:

Nothing like a good book

Reposted fromLorisCross LorisCross viaro-koko ro-koko
twig
19:07
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viaro-koko ro-koko
twig
19:07
8413 7aff 500
Reposted fromsiara siara viaro-koko ro-koko

September 06 2017

twig
19:08
3181 e63b
Reposted from0 0 viacziczi cziczi
twig
18:35

August 31 2017

15:52

August 28 2017

twig
20:22
8224 5750 500
Reposted fromdafil dafil viasambaanka sambaanka
twig
20:07
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasambaanka sambaanka
twig
19:52
Reposted fromolewka olewka viacziczi cziczi

August 22 2017

twig
20:09
0174 b1b0
Reposted fromaletodelio aletodelio viaalmostlover almostlover
twig
20:02
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianyaako nyaako
twig
20:01
5034 c1d7 500
Lost Cat
Reposted fromtishka tishka vianyaako nyaako
19:58
twig
19:50
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianyaako nyaako
twig
19:39
Passion is not a job, a sport, or a hobby. It is the full force of your attention and energy that you give to whatever is right in front of you. And if you're so busy looking for this passion, you could miss opportunities that change your life. You could also miss out on a great love. Because that's what happens when you have tunnel vision, trying to find the one.
— Terri Trespicio
Reposted fromnoticeable noticeable viaalmostlover almostlover
twig
19:38
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalmostlover almostlover
twig
19:38
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaalmostlover almostlover
twig
19:37
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaalmostlover almostlover
19:35
6366 5b6e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalmostlover almostlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl